Có 1 kết quả:

子集合 zǐ jí hé ㄗˇ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

subset (math.)