Có 2 kết quả:

紫罗兰 zǐ luó lán紫羅蘭 zǐ luó lán

1/2

zǐ luó lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

violet (botany)

zǐ luó lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

violet (botany)