Có 2 kết quả:

子目录 zǐ mù lù ㄗˇ ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ子目錄 zǐ mù lù ㄗˇ ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

subdirectory (computing)

Từ điển Trung-Anh

subdirectory (computing)