Có 1 kết quả:

紫外光 zǐ wài guāng

1/1

zǐ wài guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ultraviolet light