Có 2 kết quả:

紫外線光 zǐ wài xiàn guāng紫外线光 zǐ wài xiàn guāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

ultraviolet light

Từ điển Trung-Anh

ultraviolet light