Có 2 kết quả:

子細胞 zǐ xì bāo ㄗˇ ㄒㄧˋ ㄅㄠ子细胞 zǐ xì bāo ㄗˇ ㄒㄧˋ ㄅㄠ

1/2

Từ điển Trung-Anh

daughter cell

Từ điển Trung-Anh

daughter cell