Có 2 kết quả:

自称 zì chēng自稱 zì chēng

1/2

zì chēng

giản thể

Từ điển phổ thông

tự xưng

Từ điển Trung-Anh

(1) to call oneself
(2) to claim to be
(3) to profess
(4) to claim a title

zì chēng

phồn thể

Từ điển phổ thông

tự xưng

Từ điển Trung-Anh

(1) to call oneself
(2) to claim to be
(3) to profess
(4) to claim a title

Một số bài thơ có sử dụng