Có 2 kết quả:

自頂向下 zì dǐng xiàng xià自顶向下 zì dǐng xiàng xià

1/2

Từ điển Trung-Anh

top-down

Từ điển Trung-Anh

top-down