Có 2 kết quả:

自动挂挡 zì dòng guà dǎng自動掛擋 zì dòng guà dǎng

1/2

Từ điển Trung-Anh

automatic gear change

Từ điển Trung-Anh

automatic gear change