Có 2 kết quả:

自动化 zì dòng huà自動化 zì dòng huà

1/2

zì dòng huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

automation

zì dòng huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

automation