Có 2 kết quả:

自負盈虧 zì fù yíng kuī自负盈亏 zì fù yíng kuī

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) responsible for its profit and losses (of organization)
(2) financially autonomous
(3) personal financial responsibility

Từ điển Trung-Anh

(1) responsible for its profit and losses (of organization)
(2) financially autonomous
(3) personal financial responsibility