Có 2 kết quả:

自然数 zì rán shù ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄕㄨˋ自然數 zì rán shù ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄕㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

natural number

Từ điển Trung-Anh

natural number