Có 2 kết quả:

自然选择 zì rán xuǎn zé ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ自然選擇 zì rán xuǎn zé ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

natural selection

Từ điển Trung-Anh

natural selection