Có 2 kết quả:

自然資源 zì rán zī yuán自然资源 zì rán zī yuán

1/2

Từ điển Trung-Anh

natural resource

Từ điển Trung-Anh

natural resource