Có 1 kết quả:

自身利益 zì shēn lì yì ㄗˋ ㄕㄣ ㄌㄧˋ ㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

one's own interests