Có 2 kết quả:

自适应 zì shì yìng自適應 zì shì yìng

1/2

zì shì yìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

adaptive

zì shì yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

adaptive