Có 2 kết quả:

自我吹嘘 zì wǒ chuī xū自我吹噓 zì wǒ chuī xū

1/2

Từ điển Trung-Anh

to blow one's own horn (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to blow one's own horn (idiom)