Có 1 kết quả:

自我解嘲 zì wǒ jiě cháo

1/1

zì wǒ jiě cháo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to refer to one's foibles or failings with self-deprecating humor