Có 2 kết quả:

自我意識 zì wǒ yì shí自我意识 zì wǒ yì shí

1/2

Từ điển Trung-Anh

self-awareness

Từ điển Trung-Anh

self-awareness