Có 1 kết quả:

自下而上 zì xià ér shàng

1/1

zì xià ér shàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bottom-up