Có 2 kết quả:

自寻烦恼 zì xún fán nǎo自尋煩惱 zì xún fán nǎo

1/2

Từ điển Trung-Anh

to bring trouble on oneself (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to bring trouble on oneself (idiom)