Có 2 kết quả:

自养生物 zì yǎng shēng wù自養生物 zì yǎng shēng wù

1/2

Từ điển Trung-Anh

(biology) autotroph

Từ điển Trung-Anh

(biology) autotroph