Có 1 kết quả:

自由焓 zì yóu hán ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄏㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) free enthalpy (thermodynamics)
(2) Gibbs free energy