Có 2 kết quả:

自由企业 zì yóu qǐ yè自由企業 zì yóu qǐ yè

1/2

Từ điển Trung-Anh

free enterprise (in capitalist theory)

Từ điển Trung-Anh

free enterprise (in capitalist theory)