Có 2 kết quả:

自轉軸 zì zhuàn zhóu自转轴 zì zhuàn zhóu

1/2

Từ điển Trung-Anh

axis of rotation

Từ điển Trung-Anh

axis of rotation