Có 1 kết quả:

自尊 zì zūn

1/1

zì zūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) self-respect
(2) self-esteem
(3) ego
(4) pride

Một số bài thơ có sử dụng