Có 2 kết quả:

棕背田雞 zōng bèi tián jī棕背田鸡 zōng bèi tián jī

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-tailed crake (Porzana bicolor)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-tailed crake (Porzana bicolor)