Có 2 kết quả:

棕腹树鹊 zōng fù shù què棕腹樹鵲 zōng fù shù què

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous treepie (Dendrocitta vagabunda)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous treepie (Dendrocitta vagabunda)