Có 2 kết quả:

棕腹隼雕 zōng fù sǔn diāo棕腹隼鵰 zōng fù sǔn diāo

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-bellied eagle (Lophotriorchis kienerii)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-bellied eagle (Lophotriorchis kienerii)