Có 2 kết quả:

綜合報導 zōng hé bào dǎo ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄉㄠˇ综合报导 zōng hé bào dǎo ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄉㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) summary report
(2) press release
(3) brief

Từ điển Trung-Anh

(1) summary report
(2) press release
(3) brief