Có 2 kết quả:

綜合業務數字網 zōng hé yè wù shù zì wǎng ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄜˋ ㄨˋ ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄨㄤˇ综合业务数字网 zōng hé yè wù shù zì wǎng ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄜˋ ㄨˋ ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄨㄤˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Integrated Services Digital Network (ISDN) (computing)

Từ điển Trung-Anh

Integrated Services Digital Network (ISDN) (computing)