Có 2 kết quả:

棕喉雀鶥 zōng hóu què méi ㄗㄨㄥ ㄏㄡˊ ㄑㄩㄝˋ ㄇㄟˊ棕喉雀鹛 zōng hóu què méi ㄗㄨㄥ ㄏㄡˊ ㄑㄩㄝˋ ㄇㄟˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-throated fulvetta (Alcippe rufogularis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-throated fulvetta (Alcippe rufogularis)