Có 2 kết quả:

棕头歌鸲 zōng tóu gē qú棕頭歌鴝 zōng tóu gē qú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-headed robin (Larvivora ruficeps)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-headed robin (Larvivora ruficeps)