Có 2 kết quả:

总长 zǒng cháng總長 zǒng cháng

1/2

Từ điển Trung-Anh

total length

Từ điển Trung-Anh

total length

Một số bài thơ có sử dụng