Có 2 kết quả:

总法律顾问 zǒng fǎ lǜ gù wèn總法律顧問 zǒng fǎ lǜ gù wèn

1/2

Từ điển Trung-Anh

general counsel

Từ điển Trung-Anh

general counsel