Có 2 kết quả:

总集 zǒng jí總集 zǒng jí

1/2

zǒng jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) general collection
(2) anthology

zǒng jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) general collection
(2) anthology