Có 2 kết quả:

总集 zǒng jí ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧˊ總集 zǒng jí ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) general collection
(2) anthology

Từ điển Trung-Anh

(1) general collection
(2) anthology