Có 2 kết quả:

总开关 zǒng kāi guān總開關 zǒng kāi guān

1/2

Từ điển Trung-Anh

main switch

Từ điển Trung-Anh

main switch