Có 2 kết quả:

总领事 zǒng lǐng shì總領事 zǒng lǐng shì

1/2

Từ điển Trung-Anh

consul general

Từ điển Trung-Anh

consul general