Có 2 kết quả:

总卵黄管 zǒng luǎn huáng guǎn總卵黃管 zǒng luǎn huáng guǎn

1/2

Từ điển Trung-Anh

common vitelline duct

Từ điển Trung-Anh

common vitelline duct