Có 2 kết quả:

总谱 zǒng pǔ總譜 zǒng pǔ

1/2

zǒng pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

musical score

zǒng pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

musical score