Có 2 kết quả:

总热值 zǒng rè zhí總熱值 zǒng rè zhí

1/2

zǒng rè zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gross calorific value

zǒng rè zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gross calorific value