Có 2 kết quả:

总算 zǒng suàn總算 zǒng suàn

1/2

zǒng suàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at long last
(2) finally
(3) on the whole

zǒng suàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at long last
(2) finally
(3) on the whole