Có 2 kết quả:

总算 zǒng suàn ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ總算 zǒng suàn ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) at long last
(2) finally
(3) on the whole

Từ điển Trung-Anh

(1) at long last
(2) finally
(3) on the whole