Có 2 kết quả:

縱令 zòng lìng纵令 zòng lìng

1/2

zòng lìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to indulge
(2) to give free rein
(3) even if

Một số bài thơ có sử dụng

zòng lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to indulge
(2) to give free rein
(3) even if