Có 2 kết quả:

縱目 zòng mù纵目 zòng mù

1/2

zòng mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

as far as the eye can see