Có 2 kết quả:

縱剖面 zòng pōu miàn纵剖面 zòng pōu miàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) vertical section
(2) longitudinal section

Từ điển Trung-Anh

(1) vertical section
(2) longitudinal section