Có 2 kết quả:

縱意 zòng yì纵意 zòng yì

1/2

zòng yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) willfully
(2) wantonly

Một số bài thơ có sử dụng

zòng yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) willfully
(2) wantonly