Có 2 kết quả:

族类 zú lèi族類 zú lèi

1/2

zú lèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clan
(2) race

zú lèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clan
(2) race