Có 1 kết quả:

阻抗 zǔ kàng

1/1

zǔ kàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(electrical) impedance