Có 2 kết quả:

阻抗变换器 zǔ kàng biàn huàn qì阻抗變換器 zǔ kàng biàn huàn qì

1/2

Từ điển Trung-Anh

impedance converter

Từ điển Trung-Anh

impedance converter