Có 1 kết quả:

阻燃 zǔ rán

1/1

zǔ rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fire resistant